[فعل]

auslösen

/ˈaʊ̯sˌløːzn̩/
فعل بی قاعده فعل گذرا
[گذشته: löste aus] [گذشته: löste aus] [گذشته کامل: ausgelöst] [فعل کمکی: haben ]

1 موجب شدن باعث شدن

مترادف و متضاد verursachen
  • 1.Die Nachricht löste bei allen Bestürzung aus.
    1. این خبر موجب شگفت‌زدگی همه شد.
  • 2.Viren können Krankheiten auslösen.
    2. ویروس‌ها می‌توانند موجب (بروز) امراضی شوند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان