[اسم]

der Ausländerbeirat

/ˈaʊslˌɛndɜbaɪrˌɑːt/
قابل شمارش مذکر

1 نماینده مشاور خارجیان

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان