[فعل]

ausloten

/ˈaʊ̯sˌloːtn̩/
فعل گذرا
[گذشته: lotete aus] [گذشته: lotete aus] [گذشته کامل: ausgelotet] [فعل کمکی: haben ]

1 ژرفاسنجی‌ کردن عمق‌سنجی‌ کردن، اندازه‌گیری کردن

مترادف و متضاد bestimmen messen
  • 1.Das Boot lotete den See aus, um seine Tiefe zu messen.
    1. قایق برای اندازه‌گرفتن عمق دریا آن را ژرفاسنجی کرد.
  • 2.das Fahrwasser muss ausgelotet werden.
    2. مسیر آبی باید عمق‌سنجی شود.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان