[اسم]

der Ausländerbeauftragte

/ˈaʊslˌɛndɜbˌeːaʊftɾˌɑːktə/
قابل شمارش مذکر

1 حمایت دولتی از مهاجرین

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان