[صفت]

ausländerfeindlich

قابل مقایسه

1 بیگانه‌ستیز

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان