[فعل]

autofahren

/ˈaʊtoːfˌɑːrən/
فعل گذرا
[فعل کمکی: sein ]

1 ماشین راندن ماشی‌سواری کردن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان