[اسم]

die Autofahrangst

/ˈaʊ̯toˌfaːʀɑŋkst/
قابل شمارش مونث
[جمع: Autofahrängste] [ملکی: Autofahrangst]

1 ترس از رانندگی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان