[اسم]

die Autobahn

/ˈaʊ̯toˌbaːn/
قابل شمارش مونث
[جمع: Autobahnen] [ملکی: Autobahn]

1 بزرگراه اتوبان، آزادراه

  • 1. Das Dorf liegt direkt an der Autobahn.
    1 . روستا دقیقا کنار بزرگراه است.
  • 2. Nach Bremen fährst du am besten über die Autobahn.
    2 . برای برمن بهترین مسیر از بزرگراه است.
  • 3. Wo geht‘s hier bitte zur Autobahn?
    3 . اینجا از کجا به اتوبان می‌رسد؟ [از اینجا چطور می‌شود به اتوبان رفت؟]
کاربرد واژه Autobahn به معنای بزرگراه
واژه "Autobahn" به معنای (بزرگراه) به معنای مسیری ماشین رو است که جهت های دو طرف آن به وسیله مانع از هم جداشده و در هر جهت حداقل دو مسیر (لین) برای عبور خودروها دارد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان