[اسم]

der Autobiograf

/ˈaʊtoːbˌɪoːɡrˌɑːf/
قابل شمارش مذکر

1 نویسنده شرح‌حال خود

  • 1.Autobiografen erzählen ihr Leben.
    1. شرح‌حال نویسان زندگی خود را شرح می‌دهند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان