[فعل]

bedienen

/bəˈdiːnən/
فعل گذرا و ناگذر
[گذشته: bediente] [گذشته: bediente] [گذشته کامل: bedient] [فعل کمکی: haben ]

1 پذیرایی کردن پیشخدمتی کردن

مترادف و متضاد servieren
 • 1.Werden Sie schon bedient?
  1. آیا از شما پذیرایی شد؟
schnell/gut/freundlich/... bedienen
سریع/خوب/دوستانه/... پذیرایی کردن
 • In diesem Restaurant wird man schnell und freundlich bedient.
  در این رستوران از آدم سریع و دوستانه پذیرایی می شود.
jemanden mit etwas (Dat.) bedienen
از کسی با چیزی پذیرایی کردن

2 از خود پذیرایی کردن برای خود غذا کشیدن (sich bedienen)

مترادف و متضاد zugreifen
 • 1.Bitte bedienen Sie sich selbst!
  1. لطفا از خودتان پذیرایی کنید!

3 به کار انداختن راه انداختن، به کار گرفتن، استفاده کردن

مترادف و متضاد anwenden benutzen einsetzen gebrauchen
etwas (Akk.) bedienen
چیزی را به کار گرفتن
 • 1. den Aufzug bedienen
  1. از آسانسور استفاده کردن
 • 2. Die Kaffeemaschine ist ganz leicht zu bedienen.
  2. کار کردن با دستگاه قهوه نسبتا راحت است.

4 استفاده کردن

مترادف و متضاد benutzen
sich etwas (Gen.) bedienen
از چیزی استفاده کردن
 • 1. Sie bedient sich beim Übersetzen eines Wörterbuchs.
  1. او هنگام ترجمه از فرهنگ‌ لغت استفاده می‌کند.
 • 2. Sie müssen sich einer bestimmten Methode bedienen.
  2. شما باید از یک روش جدید استفاده کنید.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان