[اسم]

die Bedingung

/bəˈdɪŋʊŋ/
قابل شمارش مونث
[جمع: Bedingungen] [ملکی: Bedingung]

1 شرط شرایط، پیش شرط

مترادف و متضاد Auflage Kondition Voraussetzung
 • 1.Die Arbeitsbedingungen in unserer Firma sind gut.
  1. شرایط کار در شرکت ما خوب است.
 • 2.Wir haben in unserem Betrieb sehr gute Arbeitsbedingungen.
  2. ما در شرکت خودمان شرایط کاری خوبی داریم.
die Bedingung für etwas (Akk.)
شرط برای چیزی
 • Es ist die Bedingung für das Vertrauen.
  این شرطی برای اعتماد است.
unter der Bedingung, dass
تحت این شرط که
 • Ich stimme zu, nur unter der Bedingung, dass Sie mich Esteban nennen.
  من موافقت می‌کنم، تنها تحت این شرط که شما من را "استابان" بنامید.
von einer Bedingung abhängen/abhängig sein
به شرطی وابسته بودن
Bedingung stellen
شرط گذاشتن
 • Ich habe die Bedingung gestellt, dass ich ein eigenes Büro bekomme.
  من این شرط را گذاشتم که من برای خودم یک دفتر داشته باشم.
die Bedingung akzeptieren
شرط را پذیرفتن
 • Wenn Sie unsere Bedingungen akzeptieren, können wir einen Vertrag machen.
  زمانی که شما شرایط ما را قبول کنید ما می‌توانیم یک قرارداد تنظیم کنیم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان