[صفت]

bedingungslos

قابل مقایسه

1 بلاشرط بدون شرط

2 مطلق بی‌قید

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان