[فعل]

beknien

فعل گذرا و ناگذر

1 درخواست کردن تقاضا کردن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان