[فعل]

bekunden

فعل گذرا و ناگذر

1 نشان دادن آشکار کردن

2 آشکار شدن ظاهر شدن (sich bekunden)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان