[فعل]

sich bekreuzigen

فعل بازتابی
[فعل کمکی: haben ]

1 صلیب کشیدن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان