[فعل]

bekräftigen

فعل گذرا و ناگذر

1 تایید کردن تصدیق کردن

2 تقویت کردن پشتیبانی کردن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان