[فعل]

bekommen

/bəˈkɔmən/
فعل گذرا
[گذشته: bekam] [گذشته: bekam] [گذشته کامل: bekommen] [فعل کمکی: haben ]

1 دریافت کردن گرفتن

مترادف و متضاد empfangen erhalten kriegen
etwas (Akk.) bekommen
چیزی را دریافت کردن
 • 1. Haben Sie meinen Brief bekommen?
  1. آیا نامه من را دریافت کردید؟
 • 2. Heute habe ich Ihren Brief bekommen.
  2. امروز من نامه شما را دریافت کردم.
کاربرد واژه bekommen به معنای دریافت کردن
فعل bekommen در این کاربرد به معنای دریافت کردن چیزی است که برای شما ارسال شده. مثلا "Post bekommen" (یک بسته پستی را دریافت کردن)
فعل bekommen همچنین می تواند به معنای گرفتن یک امکان یا قابلیت باشد. به مثال زیر توجه کنید:
"du bekommst keine Erlaubnis" (تو اجازه نمی‌گیری/تو هیچ اجازه ای دریافت نمی‌کنی)

2 خریدن گرفتن

مترادف و متضاد kaufen
 • 1. Das Buch ist nicht mehr zu bekommen
  1 . این کتاب دیگر برای خرید نیست. [دیگر امکان خرید این کتاب وجود ندارد]
etwas (Akk.) bekommen
چیزی خریدن
 • Was bekommen Sie?
  چی می‌گیرید؟ [می‌خواهید چی سفارش دهید؟]
etwas für (Preis) bekommen
چیزی را به (قیمتی) خریدن
 • Diese alten Möbel haben wir für 100 Euro bekommen.
  این مبلمان را ما به قیمت 100 یورو خریده ایم.

3 آسیب دیدن (ضربه) خوردن

مترادف و متضاد von etwas getroffen werden
 • 1. Laut Wetterbericht bekommen wir Regen.
  1 . به گفته هواشناسی ما باران خواهیم داشت. [مورد باران قرار می گیریم.]
Tritt/Schläge/Risse bekommen
لگد/ضربه/شکاف خوردن
einen Stein/Ball bekommen
ضربه توپ/سنگ خوردن
 • Ich habe einen Ball an den Kopf bekommen.
  یک توپ به سرم خورد.
Spritze bekommen
آمپول زدن
 • Ich bekomme jeden Tag eine Spritze.
  من هر روز یک آمپول می‌زنم.

4 شدن دچار چیزی شدن

مترادف و متضاد kriegen
Heimweh bekommen
دچار دلتنگی شدن
Hunger/Durst bekommen
گرسنه/تشنه شدن
Angst bekommen
دچار ترس شدن
eine Glatze bekommen
کچل شدن

5 (دیدار) داشتن

Gäste/Besuch bekommen
مهمان/ملاقات داشتن

6 وادار کردن

مترادف و متضاد veranlassen zwingen
jemanden dazu bekommen, um etwas zu machen
کسی را وادار به کاری کردن
 • jemanden dazu bekommen, die Wahrheit zu sagen
  کسی را وادار به گفتن حقیقت کردن
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان