[اسم]

die Breite

/ˈbʀaɪ̯tə/
قابل شمارش مونث
[جمع: Breiten] [ملکی: Breite]

1 عرض مقدار عرض

  • 1.Breite, Länge und Höhe sind bei einem Würfel gleich.
    1. عرض، طول و ارتفاع در یک مکعب برابر هستند.
  • 2.Welche Maße hat der Tisch? – Länge: 1 m, Breite: 80 cm, Höhe: 1,20 m.
    2. ابعاد میز چقدر است؟ - طول: 1متر، عرض: 80سانت، ارتفاع 1.2متر
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان