[فعل]

breiten

فعل گذرا و ناگذر

1 پهن کردن گستراندن

2 فرا گرفتن پخش شدن (sich breiten)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان