[فعل]

dableiben

فعل گذرا و ناگذر

1 ماندن ایستادن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان