[جمله]

da liegt der Hase im Pfeffer.

/daː liːkt deːɐ̯ ˈhaːzə ɪm ˈpfɛfɐ/

1 مشکل کار در اینجاست. موضوع از این قرار است.

  • 1.Seine Verdienste? Da lag ja gerade der Hase im Pfeffer. Er war ja noch nicht einmal Abiturient.
    1. درآمد او؟ مشکل کار همینجاست. او یکبار هم دیپلمه نشد. [دانش آموز سال آخر نشد.]
توضیحاتی در رابطه با این عبارت
معنی تحت‌اللفظی این عبارت "در آنجا خرگوش در فلفل قرار دارد." است. از آنجایی که وقتی خرگوشی برای یک وعده غذایی در فلفل خوابانده می‌شود به سبب از دست دادن بو و عطر، به سختی قابل شناسایی است این عبارت کنایه از "کنار رفتن پرده و آگاه شدن به موضوع یا مشکلی" دارد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان