[فعل]

dazukommen

/dɑːtsˈuːkˌɔmən/
فعل گذرا
[گذشته: kam dazu] [گذشته: kam dazu] [گذشته کامل: dazugekommen] [فعل کمکی: haben ]

1 به چیزی رسیدن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان