[فعل]

dazugehören

/dɑːtsˈuːɡəhˌøːrən/
فعل ناگذر
[گذشته: gehörte dazu] [گذشته: gehörte dazu] [گذشته کامل: hat dazugehört] [فعل کمکی: haben ]

1 به آن تعلق داشتن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان