[ضمیر]

denen

/ˈdeːnən/

1 [ضمیر موصولی] (کسانی) که

  • 1.Das sind die Personen, mit denen ich die Wohnung geteilt habe.
    1. اینها اشخاصی هستند که من با آنها آپارتمان را تقسیم کردم.
  • 2.Der Schauspieler dankte denen, die immer an ihn geglaubt hatten.
    2. بازیگر از کسانی که همواره به او باور داشتند تشکر کرد.
توضیحاتی در رابطه با denen
از ضمایر موصولی برای ساخت جملات موصولی استفاده می شود. جملات موصولی جملاتی هستند که در آنها بخش دوم جمله اطلاعاتی را در ارتباط با بخش اول جمله می دهد. این واژه ضمیر موصولی اسامی جمع در حالت "Dativ" می‌باشد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان