[صفت]

denkbar

/ˈdɛŋkbaːɐ̯/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: denkbarer] [حالت عالی: denkbarsten]

1 امکان‌پذیر قابل تصور

  • 1.Das könnte eine denkbare Lösung des Problems sein.
    1. این می‌تواند یک راه حل امکان‌پذیر مشکل باشد.
  • 2.Eine denkbare Variante werde ich morgen ausprobieren.
    2. یک گونه قابل تصور را فردا آزمایش خواهم کرد.
[قید]

denkbar

/ˈdɛŋkbaːɐ̯/
غیرقابل مقایسه

2 بی‌اندازه زیاد

  • 1.ein denkbar günstiges Angebot
    1. یک پیشنهاد بی‌اندازه مناسب
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان