[اسم]

das Denkmal

/ˈdɛŋkˌmaːl/
قابل شمارش خنثی
[جمع: Denkmäler] [ملکی: Denkmal(e)s]

1 مجسمه اثر تاریخی

  • 1.Das Denkmal wird von vielen Touristen besucht.
    1. این اثر تاریخی به وسیله خیلی از گردشگران دیده می‌شود.
  • 2.In dieser Stadt gibt es viele berühmte Denkmäler.
    2. در این شهر مجسمه‌های معروف زیادی وجود دارد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان