[حرف ربط]

denn

/dɛn/

1 چون به این دلیل که، زیرا، چراکه

مترادف و متضاد da nämlich und zwar weil wie bekannt ist wie man weißt
 • 1.Ich kann nicht kommen, denn ich bin krank.
  1. من نمی‌توانم بیایم، چون من مریضم.
 • 2.Ich lerne jetzt auch Portugiesisch, denn ich möchte nach Südamerika reisen.
  2. من حالا زبان پرتغالی هم یاد می‌گیرم، زیرا دوست دارم به آمریکای جنوبی سفر کنم.
کاربرد واژه denn به معنای چون
حرف ربط denn در آلمانی معنایی مشابه "چراکه" یا "چون" در فارسی دارد. از denn برای اتصال دو جمله به صورت شرایط + دلیل استفاده می‌شود. به مثال زیر توجه کنید:
"Ich kann nicht kommen, denn ich bin krank" (من نمی‌توانم بیایم، چون من مریضم.)
در این مثال عبارت اول (Ich kann nicht kommen) شرایط را نشان می‌دهد و عبارت دوم که پس از denn قرار گرفته (ich bin krank) دلیل این شرایط را مشخص می‌کند.
[حرف]

denn

/dɛn/

2 ببینم (بیان دوستانه در جمله پرسشی) بگو ببینم

 • 1.Wie gehts dir denn?
  1. ببینم حالت چطوره؟
 • 2.Wie heißt du denn?
  2. بگو ببینم اسمت چیه؟

3 مگه (بیان تعجب در جمله پرسشی)

 • 1.Bist du denn taub?
  1. مگه کَری؟
 • 2.Hast du denn auch genug Geld?
  2. مگه تو پول کافی هم داری؟
 • 3.Kannst du denn Englisch?
  3. مگه تو انگلیسی بلدی؟

4 خب پس

 • 1.Der Wal ist kein Fisch. -Was ist er denn? -Ein Säugetier!
  1. نهنگ ماهی نیست. -خب پس چیه؟ -یه پستانداره!
 • 2.Liegt das Buch auf dem Tisch? -Nein. -Wo denn?
  2. کتاب روی میزه؟ -نه. -خب پس کجاست؟
denn dann/stattdessen/sonst
خب پس (جای اون)
 • Ich mag keine Suppe. -Was willst du denn dann? -Lieber ein Brot.
  من سوپ دوست ندارم. خب پس (جای اون) چی می‌خوای؟ -ترجیحاً یه نون.

5 آخه (بیان بی‌صبری)

 • 1.Was ist denn jetzt schon wieder los?
  1. آخه الان باز دوباره چی شده؟
 • 2.Was macht ihr denn so lange?
  2. تو این مدت طولانی چیکار دارید می‌کنید آخه؟
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان