[حرف ربط]

denn

/dɛn/

1 چراکه به این دلیل که، زیرا، چون

مترادف و متضاد da nämlich und zwar weil wie bekannt ist wie man weißt
  • 1. Ich kann nicht kommen, denn ich bin krank.
    1 . من نمی‌توانم بیایم، چون من مریضم.
  • 2. Ich lerne jetzt auch Portugiesisch, denn ich möchte nach Südamerika reisen.
    2 . من حالا زبان پرتقالی هم یاد می‌گیرم، چراکه من دوست دارم به آمریکای جنوبی سفر کنم.
کاربرد واژه denn به معنای چراکه
حرف ربط denn در آلمانی معنایی مشابه "چراکه" یا "چون" در فارسی دارد. از denn برای اتصال دو جمله به صورت شرایط + دلیل استفاده می‌شود. به مثال زیر توجه کنید:
"Ich kann nicht kommen, denn ich bin krank" (من نمی‌توانم بیایم، چون من مریضم.)
در این مثال عبارت اول (Ich kann nicht kommen) شرایط را نشان میدهد و عبارت دوم که پس از denn قرار گرفته (ich bin krank) دلیل این شرایط را مشخص می‌کند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان