[فعل]

denunzieren

فعل گذرا و ناگذر

1 خبرچینی کردن لو دادن، جاسوسی کردن

2 متهم کردن محکوم کردن، انتقاد کردن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان