[فعل]

deponieren

فعل گذرا و ناگذر

1 نگهداری کردن

2 امانت گذاشتن سپردن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان