[فعل]

deportieren

فعل گذرا و ناگذر

1 تبعید کردن اخراج کردن، دیپورت کردن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان