[اسم]

das Depot

قابل شمارش خنثی

1 انبار

2 توقفگاه اتوبوس یا قطار شهری

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان