[صفت]

derzeitig

قابل مقایسه

1 کنونی فعلی

2 آن زمان آن وقت

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان