[اسم]

das Derivat

قابل شمارش خنثی

1 اشتقاق (زبان‌شناسی)

2 ماده مشتق شده

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان