[جمله]

Die erste Straße links.

/diː eːɐstə ʃtʁaːsə lɪŋks/

1 اولین خیابان سمت چپ.

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان