[عبارت]

die Beine unter jemandes Tisch strecken

/diː baɪnə ʊntɐ jeːmandəs tɪʃ ʃtʁɛkən/

1 (به کسی) وابستگی اقتصادی داشتن (از سمت کسی) تغذیه شدن

  • 1.Solange du die Beine unter unseren Tisch stellst, machst du, was wir sagen.
    1. تا زمانی‌که به ما وابستگی اقتصادی داری، آن کاری را انجام می‌دهی که ما می‌گوییم.
توضیحاتی در رابطه با این عبارت
معنی تحت‌اللفظی این عبارت "پاها را به زیر میز کسی دراز کردن" است و کنایه از "(به کسی) وابستگی اقتصادی داشتن" دارد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان