[جمله]

Die Abzüge bitte matt.

/diː aptsyːgə bɪtə mat/

1 لطفا نگاتیوها را مات (چاپ کنید).

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان