[جمله]

Die Abzüge bitte glänzend.

/diː aptsyːgə bɪtə glɛntsənt/

1 لطفا نگاتیوها را شفاف (چاپ کنید).

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان