[عبارت]

die Augen sind größer als der Magen

/diː aʊgən zɪnt gʁøːsɐ als deːɐ maːgən/

1 (در غذا خوردن) حریص بودن (در غذا خوردن) طماع بودن

  • 1.Du hast deinen Teller gar nicht leer gegessen! Da waren die Augen wohl wieder mal größer als der Magen.
    1. تو هیچ‌وقت بشقابت را خالی نگذاشته‌ای [همیشه غذایت را تا انتها خوردی.]. پس دوباره (در غذا خوردن) حریص بودی.
توضیحاتی در رابطه با این عبارت
معنی تحت‌اللفظی این عبارت "چشمها بزرگتر از معده بودن" است و به افرادی که بیش از توان خود در بشقاب غذا می‌کشند اشاره و کنایه از "(در غذا خوردن) حریص بودن" دارد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان