[عبارت]

die Beine in die Hand nehmen

/diː ˈbaɪ̯nə ˌɪn diː ˈhant ˌneːmən/

1 فرار کردن سریع دویدن

  • 1.Er nahm die Beine in die Hand und rannte so schnell er konnte.
    1. او فرار کرد و آن چنان سریع که می‌توانست، دوید.
  • 2.lch habe die Beine in die Hand genommen. Um elf war ich zu Hause.
    2. من فرار کردم. راس (ساعت) 11 در خانه بودم.
توضیحاتی در رابطه با این عبارت
معنی تحت‌اللفظی این عبارت "پاها را در دست گرفتن" است و احتمالا از تصویر دونده‌ای با سرعت زیاد ریشه می‌گیرد و کنایه از "فرار کردن" یا "سریع دویدن" دارد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان