[ضمیر]

dies

/ˈdiːz/

1 این این‌ها

  • 1.Dies ist mein Bruder.
    1. این برادر من است.
  • 2.Ich nehme lieber diesen Kuchen.
    2. من ترجیحاً این کیک را می‌گیرم.
کاربرد واژه dies به معنای این
واژه dies در زبان آلمانی در واقع یک ضمیر یا صفت اشاره است که برای اشاره به یک چیز مشخص از آن استفاده می‌شود و معنایی مشابه "این" در فارسی دارد. dies می‌تواند به‌صورت یک صفت و در کنار یک اسم در جمله به‌کار رود یا به‌تنهایی و به‌صورت یک ضمیر باشد. مثلاً:
ضمیر اشاره:
".Ich möchte aber diesen haben" (من دوست دارم این را داشته باشم.)
صفت اشاره:
".Ich nehme lieber diesen Kuchen" (من ترجیحاً این کیک را می‌گیرم.)
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان