[ضمیر]

dies

/ˈdiːz/

1 این اینها

  • 1.Dies ist mein Bruder.
    1 . این برادر من است.
  • 2.Ich nehme lieber diesen Kuchen.
    2 . من ترجیحا این کیک را برمی دارم.
کاربرد واژه dies به معنای این
واژه dies در زبان آلمانی در واقع یک ضمیر یا صفت اشاره است که برای اشاره به یک چیز مشخص از آن استفاده می شود و معنایی مشابه "این" در فارسی دارد. dies می تواند به صورت یک صفت و در کنار یک اسم در جمله به کار رود یا به تنهایی و به صورت یک ضمیر باشد. مثلا:
"Ich möchte aber diesen haben" (من دوست دارم این را داشته باشم.) ضمیر اشاره
"Ich nehme lieber diesen Kuchen" (من ترجیحا این کیک را برمی دارم.) صفت اشاره
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان