[ضمیر]

dieselbe

1 همان همین

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان