[ضمیر]

diese

/ˈdiːzə/

1 این [ضمیر اشاره مونث و جمع]

  • 1.Dann öffne diese Tür.
    1. پس این در را باز کن.
  • 2.Diese Gemälde sind äußerst wertvoll.
    2. این تابلوهای نقاشی بی‌اندازه قیمتی هستند.
  • 3.Diese Straße führt zur Fabrik.
    3. این خیابان به کارخانه منتهی می‌شود.
توضیحاتی در رابطه با diese
از ضمایر اشاره برای نشان دادن افراد یا چیزها و یا تاکید بر روی آنها استفاده می‌شود. "diese" ضمیر اشاره برای اسامی مونث و جمع می‌باشد و به کمک این واژه، چیزی خاص در بین گروهی مورد اشاره قرار داده می‌شود.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان