[جمله]

Diesen Brief per Luftpost bitte.

/diːzən bʁiːf pɛʁ lʊftpɔst bɪtə/

1 لطفا این نامه را با پست هوایی (ارسال کنید).

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان