[ضمیر]

dieses

/ˈdiːzəs/

1 این [ضمیر اشاره اسامی خنثی]

  • 1. Dieses Gebiet ist unbewohnt.
    1 . این منطقه خالی از سکنه است.
  • 2. Dieses Thema geht uns alle an.
    2 . این موضوع به همه ما مربوط است.
توضیحاتی در رابطه با dieses
از ضمایر اشاره برای نشان دادن افراد یا چیزها و یا تاکید بر روی آنها استفاده می‌شود. "dieses" ضمیر اشاره برای اسامی خنثی می‌باشد و به کمک این واژه، چیزی خاص در بین گروهی مورد اشاره قرار داده می‌شود.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان