[قید]

diesmal

/ˈdiːsmaːl/
غیرقابل مقایسه

1 این دفعه اینبار

  • 1.Bitte sei diesmal pünktlich!
    1. لطفا این‌بار سروقت باش!
  • 2.Die letzten Spiele haben wir verloren. Diesmal haben wir zum Glück gewonnen.
    2. بازی‌های قبلی را ما باخته بودیم. این دفعه شانسی بردیم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان