[فعل]

diffamieren

فعل گذرا و ناگذر

1 بدنام کردن تهمت زدن، افترا زدن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان