[جمله]

Dieses Medikament ist rezeptpflichtig.

/diːzəs meːdiːkamɛnt ɪst ʁeːtsɛptpflɪçtɪç/

1 این دارو نیاز به نسخه (پزشک) دارد. این دارو بدون نسخه (پزشک) فروخته نمی‌شود.

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان