[جمله]

Diesen Brief per Seepost bitte.

/diːzən bʁiːf pɛʁ zeːpɔst bɪtə/

1 لطفا این نامه را با پست دریایی (ارسال کنید).

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان