[جمله]

Diesen Brief per Express bitte.

/diːzən bʁiːf pɛʁ ɛkspʁɛs bɪtə/

1 لطفا این نامه را با پست سریع (ارسال کنید).

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان