[صفت]

diesbezüglich

قابل مقایسه

1 مربوطه ذکرشده، در این رابطه

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان